د لاس رسي وړ اتصالات

د ٢٠١٠ د فوټبال د نړیوالو مسابقو تقیسم اوقات


د جرمنی د فوټبال ملی ټیم

نړئ د ټولو نه مشهوری او محبوبی لوبی یعنی فوټبال نړیوالی مسابقی د جون د یولسمی نیټی نه د جنوبی افریقا په جوهانسبرگ ښار کی د کوربه هیواد جنوبی افریقا او مکسیکو ترمنځ لوبی سره شروع کیږی.

دا مسابقی چی یوه میاشت به دوام ولری. دی کی به د نړی دوه دیرش د فوټبال ټیمونه په اتو گروپونو ویشل شوي وي. چی هر گروپ کی څلور ټیمونه دی او د هر گروپ ټیمونه به د یو بل سره یوه یوه مسابقه کوی. او بیا به دوی دویم پړاو ته رسیږی، چی د هر گروپ نه به دومه ټیمونه وځی.

بیا به د یو گروپ اتل د بل گروپ د دویم اتل سره مسابقه کوی. دویم پړاو کی چی هر ټیم مسابقه بایلی هغه به کورته ځی او گټونکی به د اتو ټیمونو پړاو یا کواټر فاینل ته وځی.

بیا به اتو ټیمونو نه څلور ټیمونه سیمی فاینل ته رسیږی او اخر کی به د جولایی په یولسمه جوهانسبر کی د فوټبال د نیړیوال جام دپاره د دنیا دوه تکړه ټیمونه مخامخ کیږی. او هغی نه به د نړئ نوی قهرمان وی. د فوټبال اوسنئ نړیوال قهرمان د ایټالیا ټیم دی .

د لومړئ لوبی نه تر وروستئ مسابقی پوری تقسیم اوقات:

جون ١١

١. جنوبی افریقا او مکسیکو

٢.یوروگویی او فرانسه

جون ١٢

٣.جنوبی افریقا او یونان

۴.ارجنټینا او نایجیریا

٥. انگلستان او د امریکا متحده ایالات

جون ١٣

٦.الجیریا او سلوانیا

٧.سربیا او گانا

٨.المان او استریلیا

جون ١۴

٩.هالینډ او ډنمارک

١٠. جاپان او کیمرون

١١.ایټالیا او پیراگوئ

جون ١٥

١٢.نوی زیلانډ او سلواکیا

١٣.ایوری کوسټ او پرتگال

١۴. برازیل او شمالی کوریا

جون ١٦

١٥.جنوی افریقا او یورگوئی

١٦. هنډوراس او چیلی

١٧.هسپانیه او سویس

جون ١٧

١٩.ارجنټینا او جنوب کوریا

٢٠. نایجیریا او یونان

٢١.میکسیکو او فرانسه

جون ١٨

٢٢.د امریکا متحده ایالات او سلوانیا

٢٣.انگلستان او الجیریا

٢۴.المان او سربیا

جون ١٩

٢٥.هالینډ او جاپان

٢٦.استریلیا او گانا

٢٧.ډنمارک او کیمرون

جون ٢٠

٢٨.پیراگوئ او سلواکیا

٢٩.ایټالیا او نوی زیلانډ

٣٠. برازیل او ایوری کوسټ

جون ٢١

٣١.شمالی کوریا او پرتگال

٣٢.سویس او چیلی

٣٣.هسپانیه او هونډراس

جون ٢٢

٣۴. میکسیکو او یوروگویئ

٣٥.فرانسه او جنوبی افریقا

٣٦.نایجیریا او جنوبی کوریا

٣٧.یونان او ارجنټینا

جون ٢٣

٣٧.سلوانیا او انگلستان

٣٨.مریکا متحده ایالات او الجیریا

٣٩.گانه او المان

۴٠.استریلیا او سربیا

جون ٢۴

۴١.ډنمارک او جاپان

۴٢.کیمرون او هالینډ

۴٣.سلواکیه او هسپانیه

۴۴.پیراگوئ او نوی زیلانډ

جون ٢٥

۴٥.پرتگال او برازیل

۴٦.شمالی کوریا او ایوری کوسټ

۴٧.چیلی او هسپانیه

۴٨سویس او هانډوراس

دویم پړاو

د ٢٠١٠ د فوټبال د نړیوالو مسابقو تقیسم اوقات
د ٢٠١٠ د فوټبال د نړیوالو مسابقو تقیسم اوقات

جون٢٦

۴٩. د لومړی گروپ اتل او د دویم گروپ د دویم اتل

٥٠.د دریم گروپ د اتل او څلورم گروپ د دویم اتل

جون ٢٧

٥١.د څلورم گروپ اتل او د دریم گروپ د دویم گروپ اتل

٥٢.د دویم گروپ د اتل او لومړی گروپ د دویم اتل

جون ٢٨

٥٣.د پینځم گروپ د اتل او شپږم گروپ د دویم اتل

٥۴.د اووم گروپ د اتل او د اتم گروپ د دویم اتل

جون ٢٩

٥٥.د شپږم گروپ د اتل او د پینځم گروپ د دویم اتل

٥٦.د اتم گروپ اتل او د اووم گروپ دویم اتل

جولایی ٢

کواتړ فاینل یا د اتو وروستو ټیمونو مسابقی

د ٥٣ می مسابقی اتل او ٥۴ مسابقی اتل

د ۴٩ می مسابقی اتل او د ٥٠ مسابقی اتل

جولایی ٣

د ٥٢ مسابقی اتل او د ٥١ اتل

د ٥٥ مسابقی اتل او د ٥٦ مسابقی اتل

جولایی ٦

لومړئ سیمی فاینل

د ٥٨ مسابقی اتل او ٥٧ مسابقی اتل

جولایی ٧ دویم سیمی فاینل

د ٥٩ مسابقی اتل او د ٦٠ مسابقی اتل

جولایی ١٠

د دریم مقام دپاره مسابقه

جولایی ١١ د یکشنبی ورځ فاینل

د فوټبال د نړیوال جام وروستئ مسابقه د جوهانسبرگ په فوټبال میدان کی د سیمی فاینلو د گټونکو ترمنځ کیږی.

د نړئ د ټولو نه مشهوری او محبوبی لوبی یعنی فوټبال نړیوالی مسابقی د جون د یولسمی نیټی نه د جنوبی افریقا په جوهانسبرگ ښار کی د کوربه هیواد جنوبی افریقا او میکسیکو ترمنځ لوبی سره شروع کیږی.

دا مسابقی چی یوه میاشت به دوام ولری. دی کی به د نړی دوه دیرش د فوټبال ټیمونه په اتو گروپون ویشل شوی وی. چی هر گروپ کی څلور ټیمونه دی او د هر گروپ ټیمونه به د یو بل سره یوه یوه مسابقه کوی .ا وبیا به دوی دویم پړاو ته رسیږی، چی د هر گروپ نه به دومه ټیمونه وځی.

بیا به د یو گروپ اتل د بل گروپ د دویم اتل سره مسابقه کوی. دویم پړاو کی چی هر ټیم مسابقه بایلی هغه به کورته ځی او گټونکی به د اتو ټیمونو پړاو یا کواټر فاینل ته وځی.

بیا به اتو ټیمونو نه څلور ټیمونه سیمی فاینل ته رسیږی او اخر کی به د جولایی په یولسمه جوهانسبر کی د فوټبال د نیړیوال جام دپاره د دنیا دوه تکړه ټیمونه مخامخ کیږی. او هغی نه به د نړئ نوی قهرمان وی. د فوټبال اوسنئ نړیوال قهرمان د ایټالیا ټیم دی .

د لومړئ لوبی نه واخله تر وروستئ مسابقی پوری یی تقسیم اوقات څه په دی ډول دی.

جون ١١

١. جنوبی افریقا او مکسیکو

٢.یوروگویی او فرانسه

جون ١٢

٣.جنوبی افریقا او یونان

۴.ارجنټینا او نایجیریا

٥. انگلستان او د امریکا متحده ایالات

جون ١٣

٦.الجیریا او سلوانیا

٧.سربیا او گانا

٨.المان او استریلیا

جون ١۴

٩.هالینډ او ډنمارک

١٠. جاپان او کیمرون

١١.ایټالیا او پیراگوئ

جون ١٥

١٢.نوی زیلانډ او سلواکیا

١٣.ایوری کوسټ او پرتگال

١۴. برازیل او شمالی کوریا

جون ١٦

١٥.جنوی افریقا او یورگوئی

١٦. هنډوراس او چیلی

١٧.هسپانیه او سویس

جون ١٧

١٩.ارجنټینا او جنوب کوریا

٢٠. نایجیریا او یونان

٢١.میکسیکو او فرانسه

جون ١٨

٢٢.د امریکا متحده ایالات او سلوانیا

٢٣.انگلستان او الجیریا

٢۴.المان او سربیا

جون ١٩

٢٥.هالینډ او جاپان

٢٦.استریلیا او گانا

٢٧.ډنمارک او کیمرون

جون ٢٠

٢٨.پیراگوئ او سلواکیا

٢٩.ایټالیا او نوی زیلانډ

٣٠. برازیل او ایوری کوسټ

جون ٢١

٣١.شمالی کوریا او پرتگال

٣٢.سویس او چیلی

٣٣.هسپانیه او هونډراس

جون ٢٢

٣۴. میکسیکو او یوروگویئ

٣٥.فرانسه او جنوبی افریقا

٣٦.نایجیریا او جنوبی کوریا

٣٧.یونان او ارجنټینا

جون ٢٣

٣٧.سلوانیا او انگلستان

٣٨.مریکا متحده ایالات او الجیریا

٣٩.گانه او المان

۴٠.استریلیا او سربیا

جون ٢۴

۴١.ډنمارک او جاپان

۴٢.کیمرون او هالینډ

۴٣.سلواکیه او هسپانیه

۴۴.پیراگوئ او نوی زیلانډ

جون ٢٥

۴٥.پرتگال او برازیل

۴٦.شمالی کوریا او ایوری کوسټ

۴٧.چیلی او هسپانیه

۴٨سویس او هانډوراس

دویم پړاو

جون٢٦

۴٩. د لومړی گروپ اتل او د دویم گروپ د دویم اتل

٥٠.د دریم گروپ د اتل او څلورم گروپ د دویم اتل

جون ٢٧

٥١.د څلورم گروپ اتل او د دریم گروپ د دویم گروپ اتل

٥٢.د دویم گروپ د اتل او لومړی گروپ د دویم اتل

جون ٢٨

٥٣.د پینځم گروپ د اتل او شپږم گروپ د دویم اتل

٥۴.د اووم گروپ د اتل او د اتم گروپ د دویم اتل

جون ٢٩

٥٥.د شپږم گروپ د اتل او د پینځم گروپ د دویم اتل

٥٦.د اتم گروپ اتل او د اووم گروپ دویم اتل

جولایی ٢

کواتړ فاینل یا د اتو وروستو ټیمونو مسابقی

د ٥٣ می مسابقی اتل او ٥۴ مسابقی اتل

د ۴٩ می مسابقی اتل او د ٥٠ مسابقی اتل

جولایی ٣

د ٥٢ مسابقی اتل او د ٥١ اتل

د ٥٥ مسابقی اتل او د ٥٦ مسابقی اتل

جولایی ٦

لومړئ سیمی فاینل

د ٥٨ مسابقی اتل او ٥٧ مسابقی اتل

جولایی ٧ دویم سیمی فاینل

د ٥٩ مسابقی اتل او د ٦٠ مسابقی اتل

جولایی ١٠

د دریمی مقام دپاره مسابقه

او بیا د جولایی ١١ د یکشنبی ورځ . فاینل

د فوټبال د نړیوال جام وروستئ مسابقه د جوهانسبرگ په فوټبال میدان کی د سیمی فاینلو د گټونکو ترمنځ کیږی.

XS
SM
MD
LG