د لاس رسي وړ اتصالات

دخپرونوجدول

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سپېنې خبرې

د ورځې په خبرونو اومسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه

۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰

نن او وضعیت

د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، راپورونه، مرکې او تحلیلونه

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

ستاسو غږ

په سیاسي، اقتصادي ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه

XS
SM
MD
LG